Устав

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„ВЪЗРАЖДАНЕ”
1. Общи положения
Чл. 1. Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”/или наричана по-надолу за краткост ПП ВЪЗРАЖДАНЕ/ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии, със седалище в град София и адрес на управление: град София, бул.“Христо Ботев“ No.111.
Чл. 2. Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на политическа партия Възраждане.
Чл. 3. Политическа партия Възраждане е доброволно политическо сдружение на български граждани с...

Цели и програма на политическа партия „Възраждане“

1. Отмяна на Постановление №208 за трайно настаняване на бежанци. Драстични мерки срещу престъпността.

2. Ревизия на всички приватизационни и концесионни сделки и наказателна отговорност за виновните лица.

3. Проверка на имуществото на всички висши политици - министри, депутатит и магистрати. Отнемане на незаконно придобитото. Премахване на имунитета на депутатите и възможност за отзоваване. Намаляване на броя на депутатите на половина. Мажоритарна избирателна система. Депутатската заплата равна на средната...

Политика по защита на личните данни в политическа партия „Възраждане“

Утвърдена със Заповед № 13/28.11.2016 г.

На председателя на ПП „Възраждане“

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Политическа партия „Възраждане“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии (ЗПП) със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ № 111. Официална интернет страница: www.vazrazhdane.bg. Функциите на партия „Възраждане“ и правомощията на нейните органи са регламентирани в Закона за...

Приоритети

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД

Българският народ трябва да се въздигне до достойнството на най-великите си времена.
Българското семейство, българското образование, българската икономика, българското правосъдие, българското здравеопазване, българската взаимопомощ, българската уредба на обществения живот трябва да станат пример за добре уредени и ефективни системи.

Това ще се постигне чрез освобождаване на съзидателния дух и енергия на народа от ненужната опека на администрацията; затвърдяване на ролята на...

Подкатегории

Страница 1 от 2

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2019 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com