Устав

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„ВЪЗРАЖДАНЕ”
1. Общи положения
Чл. 1. Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”/или наричана по-надолу за краткост ПП ВЪЗРАЖДАНЕ/ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии, със седалище в град София и адрес на управление: град София, бул.“Христо Ботев“ No.111.
Чл. 2. Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на политическа партия Възраждане.
Чл. 3. Политическа партия Възраждане е доброволно политическо сдружение на български граждани с...

Ключови думи:
Цели и програма на политическа партия Възраждане

Въведение
1. Положението, в което се намира България днес
2. Какво да се прави?
3. Кои сме ние?
4. Основи на нашата политика
4.1. Нацията
4.2. Държавата
4.3. Езикът, културата, историята
5. Нашите секторни политики
Вътрешна политика
Външна политика
Национална сигурност
Икономика
Финанси
Администрация и държавни служители
Транспорт
Енергетика
Здравеопазване
Екология
Образование, наука и култура, проблеми
на младежта и спорта
Фотогалерия
Въведение

Ключови думи:
Политика по защита на личните данни в политическа партия „Възраждане“

Утвърдена със Заповед № 13/28.11.2016 г.

На председателя на ПП „Възраждане“

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Политическа партия „Възраждане“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии (ЗПП) със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ № 111. Официална интернет страница: www.vazrazhdane.bg. Функциите на партия „Възраждане“ и правомощията на нейните органи са регламентирани в Закона за...

Ключови думи:
Приоритети

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД

Българският народ трябва да се въздигне до достойнството на най-великите си времена.
Българското семейство, българското образование, българската икономика, българското правосъдие, българското здравеопазване, българската взаимопомощ, българската уредба на обществения живот трябва да станат пример за добре уредени и ефективни системи.

Това ще се постигне чрез освобождаване на съзидателния дух и енергия на народа от ненужната опека на администрацията; затвърдяване на ролята на...

Ключови думи:

Подкатегории

Страница 1 от 2

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com