Българската армия

Създаването на елитна българска войска, поставяйки България отново на геополитическата карта.
  • Създаване на елита редовна българска войска
  • Инвестиране в съоръжения и машинотехника за национална защита и сигурност
  • Възраждане ще преструктурира армията по формулата „Въоръжен народ, желаещ да се защитава”. Армията ще има три основни елемента – изцяло кадрова редовна армия, наборни сили, както и резерв, заедно с прилежащите към него граждански асоциации. Разходите ще се оптимизират чрез намаляване на администрацията във въоръжените сили до необходимия минимум, за сметка на бойните части.
  •  Ще се извърши методична подготовка на цялото население за мобилизационна готовност и отбранителни дейности и периодични обучения на запасните формирования чрез система от практически обучения, създаващи и поддържащи необходимите бойни умения, по модела на швейцарската армия.
  • Редовната армия ще бъде изцяло професионална. В рамките на тази категория влизат високотехнологичните формирования от Военновъздушните и Военноморските сили, както и Специалните сили и част от Сухопътните войски. Ще бъде определен минималния брой въоръжени сили по видове войски и минималния процент от БВП за разходи за отбрана
  • Наборните сили ще бъдат окомплектовани с професионален офицерски и сержантски състав, преминал през бойните части, който ще подготвя и обучава теоретично и практически наборните войници. Службата в наборните военни сили ще е задължителна за всеки пълнолетен български гражданин от мъжки пол и ще бъде в рамките на няколко седмици. В наборните сили ще бъде сведено до минимум отвличането с битови дейности и ще се набляга на практическото  обучение и тактическото използване на най-съвременни бойни средства и въоръжения.
  • Резервът ще бъде съставен от преминалите военно обучение през центровете за подготовка на наборните военни сили донаборници, както и от прекратили службата си в армията кадрови военни, които ще бъдат разделени според подготовката им за попълване на редовните сили или формирования, които могат да действат срещу конвенционална армия или паравоенен противник.
  • Пехотните ни подразделения трябва да бъдат превъоръжени с най-съвременно стрелково въоръжение и спомагателни средства. За целта следва да се регламентира краткосрочна и средносрочна програма за превъоръжаване и преоборудване на армията, с основен критерий – ефективност и съответствие на принципите, одобрени в доктрината за национална сигурност.
  • Армията следва да възстанови контрола върху военните честоти и инфраструктура, която в момента се намира в частни дружества по силата на приватизационни сделки.
  • Ще бъде изграден единен (интегриран) център за спасителни дейности (борба с природни бедствия и стихии, с терористични актове и т. н.) Съществен елемент от връзката на армията и народа е провеждането на учения от отбранителен и спасителен характер, с интегриран характер между армия, специализирани полицейски части, противопожарни части, военно-медицински формирования, доброволни отряди, клубове за съдействие на отбраната и т. н.