Образование

ОбразованиеОбразование

Преформатиране на образователната система с акцент към ученика и България.


 • Преформатиране на отношенията в системата, като в нейния център и поставим детето – с неговите заложби, уникалност, темперамент и интереси. Това означава че детето - съответно – хората, които работят пряко с него и най-добре ги познават – неговите родители и учители, трябва да получат възможността да определят важните параметри за образователния процес: учебно съдържание, темпо на преподаване,  методика и форма. 
 • Премахване на административния гнет над българския учител, намаляване на бюрокрацията, драстично редуциране на документооборота. Като човек, стоящ най-близо до децата и разбиращ най-добре специфичните им потребности, българският учител трябва да получи разширени правомощия относно организирането на образователния процес. 
 • Диференциране на образователните програми съобразно входното ниво, възможностите и потребностите на обучаемите. Внедряване на организация, при която дори в малките училища учениците ще могат да получават знания в различен обем и от различни области, съобразно собствените си  интереси и предпочитания. 
 • Освобождаване на възможностите да се генерират образователни инициативи и вън от коридорите на министерството. Даване на свобода на хибридни образователни инициативи, самостоятелни и дистанционни форми и домашното обучение. Достигането до образователно ниво, еквивалентно на завършено основно образование трябва да остане задължително за всеки български гражданин, без да са задължително указани пътищата за постигането му. Отговорните родители трябва да бъдат подпомогнати само до степента, до която те се нуждаят от подкрепа за да развиват децата си.
 • Да се възстановят специализираните училища, подготвящи професионални кадри, като се засилят връзките с бизнеса и индустрията. Стимулиране на работодателите да подпомагат образователния процес.
 • Осъвременяване на държавната образователна система с поглед към бъдещето, прилагане на нови мултимедийни образователни технологии, плавно преминаване от по-тромавата вербално-лингвистичен метода на преподаване към по-нови методи, които напредъкът в медийните технологии вече позволяват. 
 • Внедряване на нови комуникационни технологии, така че всяко дете, независимо къде се намира да има достъп до всички образователни ресурси.  Малките училища ще могат да използват дистанционните и комуникационни образователни технологии и да поддържат ниво на обучението, съизмеримо с по-големите.  
 • Създаване на национални свободнодостъпни библиотека и видеотека с учебно съдържание на български език, така че всеки ученик да ползва тези ресурси за своето обучение, независимо къде се намира. 
 •  

 • Да се формулират задачите образователната система не само като предоставяне на знания, но и като целенасочено изграждане на желани от обществото положителни качества (възпитание).
 • Даване на повече лично и свободно време на учениците за дейности, избрани от тях самите. Да се въведе технология за определяне и подкрепа на силните страни и индивидуалните качества на всеки ученик по време на общото образование. Засилване на кръжочната дейност. Национална програма по стимулиране на научната дейност и изкуствата. 
 • Засилване на ролята на физическото възпитание и изграждане на всеки български гражданин, респективно – увеличаване на броя на часовете за спорт и физически активности. Борба с обездвижването на учениците, еколиозите и наднорменото тегло.Национална програма за изграждане на спортни съоръжения към училищата и общините, с възможности за съвместно ползване и от учениците и от общността. 
 • Трябва да се прекрати издаването на дипломи без покритие. Обективно и безпристрастно да се оценяват и сертифицират резултатите от обучението при завършен съответен етап. Трябва да се прилагат единни национални изисквания за познания по български език, литература и история, по математика и по чужди езици. Трябва да се изгради двустепенна система за контрол на оценяващите и валидиращите системи, така че на обществото да бъде гарантирано, че действително е постигнат обявения резултат.  
 • Да се разделят функциите на министерството – от една страна като доставчик на знания и от друга - като оценител и валидатор на тези знания. Основна задача на министерството е да бъде оценител на постигнатите резултати от различните образователни субекти. Функцията на доставчик на знания трябва да бъде позволено да бъде конкурирана от частни училища, кооперативи и всякакви други форми на обучение.
 • Центровете за научна и изследователска дейност постепенно трябва да се преместят от БАН към университетите.
 • Съществен принос за повишаване качеството на учебния процес във висшите училища трябва да има стимулирането на научния обмен на ниво гостуващи преподаватели. 
 • Стимулиране на международно признатите български преподаватели, с отлични постижения в тяхната област чрез  финансиране на изследвания и изграждане на лаборатории.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

България има нужда от вас, oт вашите сили, познания, воля и устрем!

СТАНИ ЧЛЕН СТАНИ СИМПАТИЗАНТ
Възраждане
ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
© Възраждане. Всички права запазени.
  Новини

Цели и програма

Личности

Речено – Сторено

За нас

Контакти

ТЪРСЕНЕ

СТАНИ ЧЛЕН
ПОДКРЕПИ НИ