Ще плащаме ли за водата на кладенците, изкопани от дедите ни?

Отново "всички собственици на съоръжения за водохващане и ползване на подземни води, намиращи се в собствения им имот, следва да ги регистрират в съответната Басейнова дирекция. На регистрация подлежат кладенци, водни помпи, сондажи, каптирани извори и други съоръжения."

На базата на преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ПЗР към ЗИД на ЗООС, обн. ДВ. бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), са направени изменения и допълнения в Закона за водите, отнасящи се до регистрацията на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности.

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС е предвидена възможност, собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, да ги регистрират в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.)

Съгласно разпоредбите на ал.6 на същия член от Закона за водите, нерегистрираните кладенци в определения срок (до 27.11.2020г. включително), подлежат на ликвидиране за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това „престъпление“.

За пръв път през 2006 г. Басейнова дирекция задължи всеки собственик да регистрира  "дворен водоизточник - кладенец, помпа".

"Необходимо беше да се посочат и начинът на добиване на водата - с кофа или с помпа, целта, за която се ползва водата, както и приблизителното разстояние от кладенеца до границите със съседни имоти. Водоползване за собствени потребности е водата, предназначена за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места беше обявено за безплатно."

Ние от Възраждане се опасяваме, че след като управляващите „изтровиха“ няколко пълноводни реки и пресушиха язовирите в цялата страна само в рамките на календарната 2020 година, ще принудят българският гражданин да плаща и за водата в кладенците, изкопани от дедите му.

Още в началото на 2020 г., ние от Възраждане предупредихме за задаваща се водна криза, която днес е факт. Предупредихме и за така наречения „африкански сценарий“, по който все по-често изглежда че върви и България.

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com