Политика по защита на личните данни в политическа партия „Възраждане“

Утвърдена със Заповед № 13/28.11.2016 г.

На председателя на ПП „Възраждане“

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Политическа партия „Възраждане“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии (ЗПП) със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ № 111. Официална интернет страница: www.vazrazhdane.bg. Функциите на партия „Възраждане“ и правомощията на нейните органи са регламентирани в Закона за политическите партии (ЗПП) и нейния Устав, приет на Учредителното събрание на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ", проведено на 02.08.2014 г. в град Плиска.

 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ И ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за Политическа партия „Възраждане“. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни. Политиката по защита на личните данни в ПП „Възраждане“ е изготвена и се основава на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Какво се разбира под „лични данни“ и обработване на лични данни“?:

„Лични данни" са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността - като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

„Обработване на лични данни‘' е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основната цел, поради която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на ПП „Възраждане“ – участие в избори за органи на централната и местна власт, Президент и Вицепрезидент, Европейски парламент и др., събиране на подписки от граждани с тази цел, участие в обществени и социалнозначими инициативи от най-различно естество и др.

ПРИНЦИПИ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИМ И КОИТО СПАЗВАМЕ:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. Политическа партия „Възраждане“ стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на;

  • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
  • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по инициатива на орган на ПП „Възраждане“;
  • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
  • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на ПП „Възраждане“, при наличие на законови основания за това;
  • Преносимост на личните данни между отделните администратори - това право Ви позволява да получите данните си от ПП „Възраждане“ и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
  • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до Председателя на ПП „Възраждане“ във всеки един офис на партията, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

КОГА МОЖЕМ ДА РАЗКРИЕМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Политическа партия „Възраждане“ прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

Настоящата Политика е публично достъпна на официалната интернет страница на ПП „Възраждане“: www.vazrazhdane.bg.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com