Стенограма на изгубената човечност

От 10 дни човешки черепи се търкалят под копитата на крави, без реакция от нито една институция

Искра Михайлова, общински съветник от Възраждане в Стара Загора, е получила сигнал от граждани, относно случващото се. Преди да се обърнат към нея, те са търсили съдействие от институции, но до момента не са го получили. Поради това, решават да потърсят представител на Възраждане, тъй като ние сме политическа организация с отношение към опазване на културно-историческото и природно наследство на България.

Snimka chovechnost 2
Искра Михайлова посещава мястото и установява наличие на изкоп без обозначителни табели и знаци, в който има кости, останки от глинени съдове и керамика. По думите на местни жители, изкопът е в землище на завод „Арсенал“ и се копае за направата на полигон.

Snimka chovechnost 3
По темата има едва две публикации в местните медии. Общинският съветник на Възраждане прави опит да се срещне с директора на Регионалния исторически музей - Стара Загора, но там я приема един от археолозите. От разговора с него става ясно, че има получено писмо от Община Мъглиж, адресирано до РИМ Стара Загора и Министерство на културата, но не може да покаже писмото, нито да каже какво е съдържанието му, тъй като в писмото е цитирана по-висша институция от РИМ, т.е. - Министерството на културата и чакат отговор от там. Археологът сподели още опасения, че е минало достатъчно време от разкриването на останките, за да има изчезнали от тях, както и че не очаква много бърза реакция от Министерството.

Snimka chovechnost 4
По този въпрос „Закон за културното наследство“ казва следното:

„Чл. 94. (1) Оправомощен представител на музея, уведомен за намерената вещ, е длъжен незабавно да направи оглед на вещта и да поеме съхранението й.“
„Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Идентификацията на движими културни ценности е научно-изследователска дейност, чрез която се определя дали една вещ съответства на критериите за културна ценност, както и нейната класификация и категоризация по реда на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Идентификацията на културни ценности се извършва от националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни институти и висши училища. Право да извършват идентификация имат и общински и частни музеи, определени със заповед на министъра на културата.“

Snimka chovechnost 5
Междувременно става ясно, че на 19.06.2020 г. в Община Мъглиж постъпва заявление с вх. № 50-9-2/19.06.2020 год. от „Арсенал” АД за издаване на разрешение за изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 49494.774.8041 (в който се намира изкопът).

Snimka chovechnost 6
Съответно, като извънредна тринадесета точка (т.13) в дневния ред за Общинската сесия, влиза предложение от Господин Антонов Господинов - Кмет на Община Мъглиж ОТНОСНО: Издаване на разрешение за изработване на проект за Частично изменение на ОУП на община Мъглиж и проект на ПУП-ПЗ за ПИ 49494.774.8041.

Snimka chovechnost 7
Така написаното предложение показва, че към момента на действията (които по мащаба на изкопа изглажда са правени в продължение на няколко месеца), теренът е със статут на земеделска земя - няма законно сменено предназначение и изкопът изглежда е незаконен.

Кога служителите от фирмата, осъществяваща изкопните дейности са видели находките? Кого и кога са уведомили? Първите сигнали техни ли са или на казанлъшките медии? Това предстои да се разбере тепърва.

Повече за случая може да прочетете в стенограмата, написана от Искра Михайлова - Общински съветник от Възраждане в Стара Загора.

Към момента Възраждане е внесло официално уведомление по чл.93, ал.1 от ЗКН в Регионалния исторически музей, Стара Загора. Уведомлението е прието с входящ номер 304 от 06.07.2020 г.

Цялата стенограма може да видите ТУК.

Най-четени

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com