УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„ВЪЗРАЖДАНЕ”
1. Общи положения
Чл. 1. Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”/или наричана по-надолу за краткост ПП ВЪЗРАЖДАНЕ/ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии, със седалище в град София и адрес на управление: град София, бул.“Христо Ботев“ No.111.
Чл. 2. Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на политическа партия Възраждане.
Чл. 3. Политическа партия Възраждане е доброволно политическо сдружение на български граждани с избирателни права.
Чл. 4. (1). Символите на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ са знак, печат и знаме. Общинските организации (ОО) имат право да ги използват, добавяйки към тях задължително името на общината, в която са разположени.
Знакът на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ представлява черен лъв, изправен на задните си крака. Под него със златни букви е изписано ВЪЗРАЖДАНЕ
Печатът на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ е окръжност в средата, на която е поставен знака на партията, като около него в полукръг е изписано – „ПП ВЪЗРАЖДАНЕ”.
Знамето на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ е бяло на цвят, като в средата му е разположен знака на партията.
Чл. 5. ПП ВЪЗРАЖДАНЕ провежда своите публични прояви, отправя обръщения и съставя документите си на български език.

1. Отмяна на Постановление №208 за трайно настаняване на бежанци. Драстични мерки срещу престъпността.

2. Ревизия на всички приватизационни и концесионни сделки и наказателна отговорност за виновните лица.

3. Проверка на имуществото на всички висши политици - министри, депутатит и магистрати. Отнемане на незаконно придобитото. Премахване на имунитета на депутатите и възможност за отзоваване. Намаляване на броя на депутатите на половина. Мажоритарна избирателна система. Депутатската заплата равна на средната за страната.

4. Премахване на държавната субсидия за политическа партия. Референдуми по всички важни въпроси, възможност за отзоваване на народни представители, отпадане на депутатския имунитет и въвеждане на марожитарна избирателна система.

5. Незабавно преизчисляване на пенсиите, като коефициента за прослужоено време бъде увеличен от 1,1 на 1,5 процента. Премахване на таксата за посещение при лекар и доплащаване в болниците.

Утвърдена със Заповед № 13/28.11.2016 г.

На председателя на ПП „Възраждане“

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Политическа партия „Възраждане“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии (ЗПП) със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ № 111. Официална интернет страница: www.vazrazhdane.bg. Функциите на партия „Възраждане“ и правомощията на нейните органи са регламентирани в Закона за политическите партии (ЗПП) и нейния Устав, приет на Учредителното събрание на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ", проведено на 02.08.2014 г. в град Плиска.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД

Българският народ трябва да се въздигне до достойнството на най-великите си времена.
Българското семейство, българското образование, българската икономика, българското правосъдие, българското здравеопазване, българската взаимопомощ, българската уредба на обществения живот трябва да станат пример за добре уредени и ефективни системи.

Това ще се постигне чрез освобождаване на съзидателния дух и енергия на народа от ненужната опека на администрацията; затвърдяване на ролята на държавата в присъщите за нея сектори – външна и вътрешна сигурност и правораздаване; усилване на връзките, подкрепата и взаимопомощта между всички българи.

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

Семейството е уникална връзка между един мъж и една жена, място, където се раждат, отглеждат и възпитават деца. България е изправена пред безпрецедентна демографска криза. Като задача с неотложна важност пред обществото ни стои подкрепата за семействата.

Подкатегории

Страница 1 от 2

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2018 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com